Pre-Tour: YOUTUBE IS ...      Begin Pre-Tour: YOUTUBE IS ... tour