I atlcualy found this more entertaining than James Joyce.